Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Xây dựng văn bản hướng dẫn Luật tố tụng hành chính 2015 
 Ngày 22/3/2016, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 459/QĐ-BTP về kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính 2015. 

Theo đó, quý II/2016, tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật tố tụng hành chính 2015, cụ thể:

- Nghị định quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

- Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Ngoài ra, kế họach triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính 2015 còn bao gồm một số hoạt động sau:

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản Luật tố tụng hành chính.

- Tập huấn chuyên sâu về Luật tố tụng hành chính.

- Rà soát, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính…

Quyết định  459/QĐ-BTP  có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
[Trở về]