Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thực hiện cấp số định danh cá nhân trong năm 2017 
 Đây là nội dung nổi bật trong Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và Cơ sở dữ liệu về quản lý dân cư năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 của Ban Chỉ đạo 896. 

Theo đó, việc triển khai cấp số định danh cá nhân trong năm 2017 được tiến hành như sau:

- Cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân thông qua việc cấp Thẻ Căn cước công dân, trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, UBND các địa phương triển khai cấp Căn cước công dân.

- Cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thực hiện nhập thông tin cho công dân khi công dân đăng ký khai sinh cho trẻ em và cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh trong đó ưu tiên triển khai cấp số định danh cá nhân ở trong nước. 

Xem thêm tại Quyết định 435/QĐ-BCĐ896 (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2017).

 

PV.     

[Trở về]