Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng 55 thẩm phán cao cấp 
 Ngày 03/6/2016, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Công văn 317/TANDTC-TCCB về dự thi Thẩm phán cao cấp. Theo đó:

- Chỉ tiêu tại Tòa án cấp cao Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lần lượt là: 20, 20 và 15 (tổng chỉ tiêu là 55).

- Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự thi: 

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

+ Thời gian công tác còn từ đủ 5 năm trở lên, tính từ ngày 1/9/2016.

- Công chức đang công tác tại Tòa án cấp cao, đơn vị trực thuộc hoặc tòa án thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao nào thì khi trúng tuyển sẽ công tác tại Tòa án cấp cao đó.

- Công văn 317/TANDTC-TCCB quy định hồ sơ đăng ký dự thi là: 1 bộ (để trong túi bìa cứng 250x340x5mm) làm theo quy định tại Điều 9 Thông tư 02/2016/TT-TANDTC.

Đối với hồ sơ đã làm theo Công văn 175/TANDTC-TCCB thì không phải làm nữa mà lập danh sách trích ngang theo mẫu.

- Danh sách trích ngang và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) trước ngày 20/6/2016. 
[Trở về]