Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VIII 

(CTTĐTBP) - HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 11 trong 3 ngày (3, 4 và 5/12). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2014, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; kiện toàn công tác tổ chức của HĐND, UBND tỉnh và quyết định nhiều vấn đề quan trọng phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian tới.

 
 

Xem chi tiết Thông báo kết quả cuộc họp: Tại đây (Thông báo số 448/TB-HĐND ngày 11/12/2014).

 

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VIII.

 

HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết về các vấn đề sau:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

2. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

4. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

5. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế – Ngân Sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

6. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Ngân Sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

7. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

 8. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

9. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

10. Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015

11. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

12. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc thông qua kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014

13. Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về mở rộng thực hiện Đề án thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã của tỉnh

14. Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước

15. Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ năm 2015

16. Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND Thông qua kế hoạch vốn dầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015

17. Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015, tỉnh Bình Phước

18. Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013

19. Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT Quốc lộ 13, đoạn từ km 62 + 700 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến km 95 + 000 (thị trấn An Lộc – Bình Long – Bình Phước)

20. Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND Về việc thông qua mức thu phí sử dụng đường bộ dự án BOT đường ĐT 741, đoạn từ Km 59 + 537 (ranh giới tỉnh Bình Dương) đến Km 72 + 861 (Trường Cao Đẳng Công nhiệp cao su)

21. Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước

22. Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

23. Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND thông qua khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014.

TT.TH-CB (tổng hợp)

[Trở về]