Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thành lập Hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập 
 Ngày 20/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phải thành lập Hội đồng quản lý có từ 05 - 11 thành viên để quyết định những vấn đề quan trọng của đơn vị. 

Ngoài ra, Nghị định còn quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, như sau: 

- Đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định);

- Đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định);

- Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.
[Trở về]