Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn cho một số đối tượng 
 Ngày 22/11/2016, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1886/QĐ-KTNN về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc. Theo đó:

- Tăng thời gian nâng bậc lương trước hạn lên 12 tháng đối với Công chức, viên chức và người lao động thuộc thời hạn nâng lương 02 năm (24 tháng)/01 lần thay vì 09 tháng như trước đây. 

- Công chức, viên chức, người lao động được xét nâng bậc lương trước hạn 12 tháng khi hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc trong công tác và được Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Bằng khen. 

Quyết định 1886/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 148/QĐ-KTNN ngày 02/02/2016.
[Trở về]