Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình lập danh mục văn bản hướng dẫn luật của NHNN 
 Ngày 28/9/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hànhThông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn  trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, quy trình lập danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh do Ngân hàng Nhà nước chủ trì soạn thảo như sau:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua, Vụ Pháp chế phải rà soát, lập dự thảo danh mục văn bản quy định chi tiết theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 28 Nghị định 34/2016/NĐ-CP;

- Dự thảo phải dự kiến phân công đơn vị chủ trì soạn thảo và gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước;

 - Đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tham gia ý kiến;

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua, Vụ Pháp chế nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện dự thảo danh mục văn bản quy định chi tiết trình Thống đốc ký gửi Bộ Tư pháp.

Thông tư 27/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2016 và thay thế Thông tư 30/2013/TT-NHNN.
[Trở về]