Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
 Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN.

Theo đó, quy trình chuyển tiền (tiền mặt, chuyển khoản) vào tài khoản của các đơn vị trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại KBNN cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức phòng được hướng dẫn như sau:

- Phòng Kế toán (KT) kiểm soát trước khi hạch toán vào tài khoản liên quan.

- Trường hợp khách hàng nộp bằng tiền mặt, Phòng KT kiểm soát chứng từ, thu tiền, hạch toán, hoàn thiện chứng từ và trả lại khách hàng 01 liên chứng từ.

- Trường hợp chứng từ thiếu thông tin hạch toán (liên quan đến tài khoản nhận là tài khoản thực chi/tạm ứng chi/ứng trước chi NSNN), Phòng KT và Phòng Kiểm soát chi (KSC) xác định thông tin hạch toán về mục lục NSNN, ghi giảm chi NSNN hoặc ghi thu NSNN.

- Sau khi hạch toán, Phòng KT đóng dấu “KẾ TOÁN”/“SỞ GIAO DỊCH KBNN” lên chứng từ và trả 01 liên chứng từ cho Phòng KSC để trả khách hàng (báo Có).

- Phòng KT, KSC cử cán bộ đại diện bàn giao các chứng từ từ hệ thống thanh toán.

Quyết định 4377/QĐ-KBNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

PV.(TT.THCB)    

[Trở về]