Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định mới về hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân 
 
Nghị định 159/2016/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (TTND) được ban hành ngày 29/11/2016 sẽ thay thế cho Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005.

Theo đó, hoạt động giám sát của Ban TTND ở cơ quan nhà nước (CQNN), đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSN), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có một số điểm mới như sau:

- Bổ sung quy định Ban TTND phải có kế hoạch gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu CQNN, ĐVSN, DNNN chậm nhất 5 ngày trước khi tiến hành một cuộc giám sát. 

- Khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, tham nhũng, lãng phí, sử dụng sai mục đích chi, thu ngân sách và các khoản đóng góp, quỹ phúc lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì: 

Ban TTND không chỉ được trực tiếp kiến nghị như quy định hiện hành mà còn được kiến nghị thông qua Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

- Bổ sung quy định Ban TTND có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác xem xét, giải quyết, xử lý trách nhiệm nếu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên không xem xét, giải quyết. 

Nghị định 159/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/02/2017.
[Trở về]