Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ TT&TT 
 Ngày 26/4/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ kèm theo Quyết định 652/QĐ-BTTTT.

Theo đó, việc cấp mới, thay đổi và thu hồi hộp thư điện tử được quy định như sau:

- Trung tâm Thông tin được giao quản lý thống nhất danh bạ điện tử của Bộ TT&TT trực tiếp thực hiện cấp mới, thay đổi, thu hồi hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử công vụ.

- Đối tượng được cấp mới hộp thư cá nhân gồm: cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký hợp đồng thời hạn tối thiểu 01 năm.

- Các trường hợp thu hồi hộp thư điện tử cá nhân gồm: cá nhân nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác ra khỏi Bộ TT&TT.

- Thời hạn thu hồi hộp thư điện tử cá nhân kể từ thời điểm cá nhân chính thức nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác được quy định như sau:

+ Sau 06 tháng đối với Lãnh đạo cấp phòng, ban trở xuống.

+ Sau 12 tháng đối với Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương trở lên.

Quyết định 652/QĐ-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 1862/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2009.
[Trở về]