Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phương pháp mới tính phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản 
 Từ ngày 13/06/2016, việc thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường (BVMT) trong khai thác khoáng sản sẽ thực hiện theo Thông tư 66/2016/TT-BTC và áp dụng từ kỳ kê khai, nộp phí tháng 5/2016. 

Theo đó, phương pháp tính phí BVMT mới được xác định không chỉ căn cứ trên số lượng khai thác khoáng sản trong kỳ và mức phí theo từng loại khoáng sản nữa; mà, còn phụ thuộc bởi: 

Số lượng đất đá bốc xúc thải ra từ hoạt động khai thác trong kỳ nộp phí và hệ số tính phí theo từng phương pháp khai thác khoáng sản (như lộ thiên, hầm lò, hay các phương pháp khác).

- Trước ngày 31/3 hằng năm, cơ quan thu phí BVMT sẽ có trách nhiệm công khai số phí BVMT trong khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư 66/2016/TT-BTC cũng quy định chi tiết việc phân cấp quản lý sử dụng phí BVMT cũng như trách nhiệm của các cơ quan địa phương.
[Trở về]