Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phương pháp kiểm toán áp dụng riêng đối với các dự án đầu tư 
 Từ ngày 27/4/2017, Quyết định 02/2017/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, bên cạnh những phương pháp kiểm toán được quy định tại Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Quyết định còn đưa ra một số phương pháp kiểm toán đối với các dự án đầu tư, cụ thể:

- Thuê/lấy ý kiến chuyên gia, kiểm định chất lượng công trình, định giá tài sản, kiểm tra hiện trường... (phải nêu rõ phạm vi, nội dung);

- Kiểm tra, đối chiếu với bên thứ 3 như Ban QLDA, nhà thầu, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…(phải nêu rõ kiểm tra hay đối chiếu và phạm vi, nội dung kiểm tra hay đối chiếu);

- Một số phương pháp kiểm toán nội dung trọng yếu có độ phức tạp (phải trình bày cụ thể phương pháp, thủ tục cần áp dụng để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán).

 

PV.     

[Trở về]