Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2017 
 Chính phủ ban hành Nghị quyết 70/NQ-CP nhằm đề ra những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trước tình hình 6 tháng đầu năm việc giải ngân chỉ đạt 25.6% dự toán 2017.

Theo đó, Chính phủ thống nhất triển khai thực hiện một số giải pháp sau để phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công 2017:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả vốn sử dụng đầu tư công 2017. 

- Đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm. 

- Tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch. 

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 70/NQ-CP ban hành ngày 03/8/2017.

 

PV.     

[Trở về]