Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Một số quy định về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh 

(CTTĐTBP) - Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện) cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch để đề nghị cấp giấy phép trước ngày dự định tổ chức khai mạc lễ hội ít nhất 30 ngày.

 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép tổ chức, trường hợp không cấp giấy phép tổ chức phải trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do).
 
Đồng bào Khmer tổ chức lễ hội phá bàu truyền thống.
 
Những lễ hội không phải xin giấy phép tổ chức (nhưng trước khi tổ chức phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền), gồm: Lễ hội dân gian đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ; lễ hội văn hóa du lịch; lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn, lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.
 
Khi tổ chức lễ hội, các tổ chức, cá nhân được quyền tổ chức lễ hội phải thành lập ban tổ chức lễ hội (ban này chịu trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức bằng văn bản với chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước trong thời hạn 20 ngày sau khi kết thúc lễ hội); nghi thức lễ hội tiến hành trang trọng, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc; không bán vé vào dự lễ hội; thời gian tổ chức lễ hội không kéo dài quá 3 ngày…
 
Đây là một trong số những nội dung quy định về việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 34 ngày 22/8/2013./.
TT.TH-CB
[Trở về]