Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lộ trình ban hành NĐ hướng dẫn 12 luật vừa được thông qua 
 
Quyết định 1357/QĐ-TTg quy định lộ trình ban hành/trình ban hành các Nghị định hướng dẫn 12 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV như sau:

- Tháng 9/2017, trình hoặc ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

- Tháng 10/2017, trình hoặc ban hành:

+ 05 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương;

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ 13 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật du lịch;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi BLHS 2017;

+ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Tháng 2/2018, trình hoặc ban hành 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt 2017.

- Tháng 4/2018, trình hoặc ban hành:

+ Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh vệ 2017.

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi;

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 2017;

+ Nghị định hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

Quyết định 1357/QĐ-TTg có hiệu lực từ 13/9/2017.

 

PV.      

[Trở về]