Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lập đoàn giám sát về sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 45/2017/QH14về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, công việc của Đoàn giám sát là thực hiện những nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện những chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp;

- Giám sát chính sách, pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;

- Giám sát mô hình quản lý vốn tại doanh nghiệp nhà nước.

Đối tượng chịu sự giám sát ở trung ương bao gồm nhiều Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và ở địa phương bao gồm UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Phương thức giám sát mà Đoàn thực hiện là tổ chức các Đoàn công tác đến các địa phương hoặc làm việc với bộ, ngành trung ương về tình hình thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017.

 

PV.     

[Trở về]