Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Khống chế hạn mức vay nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng 
 Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 544/QĐ-TTg về Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Theo đó, Chính phủ quy định khống chế hạn mức vay thương mại nước ngoài (vay ròng) của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo hình thức tự vay, tự trả tối đa khoảng 5,5 tỷ USD/năm. 
    
Ngoài ra, Chính phủ cũng đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ khác để kiểm soát nợ công như:

- Tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước. 

- Khống chế hạn mức bội chi ngân sách địa phương năm 2017 khoảng 6.000 tỷ đồng, năm 2018 khoảng 11.100 tỷ đồng. 

- Vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi NSNN theo hướng giảm dần, trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và năm 2018 là 3,3% GDP. 

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mức dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia và giữ tốc độ tăng hàng năm tối đa 8-10%/năm. 

Quyết định 544/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/4/2017.

 

PV.      

[Trở về]