Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng 
 Ngày 06/02/2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng. 

Theo đó, chi phí khảo sát xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Chi phí trực tiếp; chi phí chung; chi phí dự phòng; chi phí khác phục vụ công tác khảo sát;

+ Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo 1 trong 2 phương pháp sau:

+ Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng (xem tại Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)

+ Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng (xem tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư)

Ngoài ra, theo Thông tư 01/2017/TT-BXD (có hiệu lực từ 01/4/2017), trường hợp nhiệm vụ khảo sát xây dựng có sự điều chỉnh, bổ sung thì được điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát.

 

PV.      

[Trở về]