Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về giảm nghèo bền vững 
 
Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định 1722/QĐ-TTg năm 2016.

Theo đó, Chương trình 135 đã được phê duyệt bao gồm 03 tiểu dự án, Thông tư này hướng dẫn thực hiện các tiểu dự án 1 và 3; đó là:

- Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn;

- Tiểu dự án 3: Thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn.

Thông tư 01/2017/TT-UBDT sẽ có hiệu lực từ ngày 25/6/2017.

 

PV.     

[Trở về]