Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn rõ về thời hạn đăng ký thuế khi kinh doanh 
 Theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 12/8/2016), tổ chức sản xuất kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày:

- Ghi trên Giấy phép, Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp để mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.

- Phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh.

- Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế trực tiếp.

- Ký hợp đồng, hiệp định dầu khí.
[Trở về]