Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn mới về xác định tiền lương của Bảo hiểm tiền gửi 
 Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí được loại trừ khi xác định tiền lương của người lao động, bao gồm:

- Các yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 26.

- Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến tổng doanh thu trừ tổng chi phí của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi làm giảm nguồn vốn đầu tư (do giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ).

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải đánh giá lại việc thực hiện yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, tổng doanh thu trừ tổng chi phí thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương của người lao động.
[Trở về]