Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn hình thức đấu giá trực tuyến 
 Hình thức đấu giá trực tuyến được hướng dẫn cụ thể tại Chương III Nghị định 62/2017/NĐ-CP. Theo đó:

- Việc đấu giá trực tuyến phải được công bố công khai theo Điều 57 Luật đấu giá và đăng tải thông báo công khai trên hệ thống thông tin điện tử đấu giá trực tuyến. 

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cuộc đấu giá trực tuyến phải có các chức năng tối thiểu sau: 

+ Đảm bảo tính an toàn, bảo mật về tài khoản truy cập và toàn vẹn dữ liệu, việc tham gia trả giá, giá đã trả và thông tin của người tham gia đấu giá;

+ Ghi nhận và lưu trữ tất cả mức giá được trả trong cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong buổi đấu giá;

+ Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá;

+ Trích xuất được lịch sử việc trả giá;

+ Hiển thị mức giá cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận 30 giây một lần.

Xem hướng dẫn chi tiết trình tự thực hiện đấu giá trực tuyến tại Điều 10 Nghị định 62/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2017). 

 

PV.     

[Trở về]