Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ hộ nghèo tối đa 70% giá thành xây dựng chuồng trại 
 Đây là nội dung hướng dẫn tại Thông tư 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Theo đó, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, góp phần đảm bảo tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt chuẩn theo mức sau:

- Các hộ nghèo, gia đình chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% giá thành chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 

- Hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 35% giá thành chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 

UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền phê duyệt thiết kế mẫu và giá thành xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh phù hợp với điều kiện của địa phương làm căn cứ hỗ trợ.

Thông tư 43/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017; đồng thời các văn bản sau bắt đầu hết hiệu lực:

- Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH;

- Thông tư liên tịch 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH;

- Thông tư liên tịch 191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT.

 

PV.     

[Trở về]