Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ của người ứng cử Đại biểu quốc hội 
 iểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa ban hành Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB hướng dẫn hồ sơ người ứng cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) do địa phương giới thiệu. Theo đó:

- Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất là 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2016.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại nơi làm việc của Uỷ ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà người đó được giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Hồ sơ người ứng cử: Hồ sơ người ứng cử ĐBQH phải khai đầy đủ, trung thực, chính xác theo các mẫu quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016.

- Người ứng cử ở địa phương tự mình nộp hồ sơ tại Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Trường hợp ủy nhiệm cho đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị của người ứng cử nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ người ứng cử được hướng dẫn cụ thể trong Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB ngày 04/3/2016.
[Trở về]