Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều tra lao động việc làm theo tháng và quý năm 2016 Tin có hình

(CTTĐTBP) - Tổng Cục thống kê vừa ban hành Quyết định số 1160 về việc tiến hành điều tra lao động việc làm theo tháng và quý năm 2016 ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phương án điều tra phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra).

 

Điều tra lao động việc làm năm 2016 là cuộc điều tra chọn mẫu được tiến hành trên phạm vi cả nước.

 

Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu của các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; bảo đảm mức độ đại diện của số liệu quý đối với cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6 vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, số liệu năm đối với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số liệu điều tra phải kịp thời phục vụ việc biên soạn báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Tổng Cục thống kê, đáp ứng so sánh quốc tế…

 

Điều tra lao động việc làm năm 2016 là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra sẽ giúp các cấp, ngành có thông tin đánh giá sự biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước; làm căn cứ để xây dựng, hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động./.

Thanh Phương

[Trở về]