Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện trái phiếu Chính phủ được mua lại trước ngày đáo hạn 
 Ngày 15/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC về mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

Theo đó, mua lại trái phiếu Chính phủ (TPCP) là việc Kho bạc Nhà nước mua lại trái phiếu trước ngày trái phiếu đáo hạn; trái phiếu được mua lại phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Là loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và chưa đến ngày đáo hạn.

- Không bị ràng buộc trong các quan hệ về giao dịch đảm bảo kể từ thời điểm đăng ký bán lại trái phiếu của chủ sở hữu trái phiếu.

Ngoài ra, Thông tư 22 còn quy định mức lãi suất mua lại TPCP như sau:  

- Bộ Tài chính quy định khung lãi suất tối thiểu mua lại trái phiếu cho từng thời kỳ hoặc cho từng đợt mua lại trái phiếu.

- Căn cứ vào khung lãi suất tối thiểu tại quy định trên, Kho bạc Nhà nước lựa chọn và quyết định lãi suất mua lại đối với từng đợt mua lại trái phiếu.

Thông tư 22/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

 

PV.     

[Trở về]