Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học 
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học.

Theo đó, các cơ sở giáo dục khi thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học thì ngoài đảm bảo những điều kiện chung còn phải tuân theo các điều kiện riêng cho từng đối tượng.

Đối với đơn vị chủ trì, quy định mới về điều kiện đã được cụ thể hơn so với trước đây, đơn cử:

- Đã công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm sau 12 tháng đối với ngành dự kiến liên kết đào tạo của khoá tốt nghiệp gần nhất.

- Đối với hình thức liên kết phối hợp đào tạo, cơ sở giáo dục chủ trì đào tạo phải có đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy tối thiểu 70% nội dung, khối lượng chương trình đào tạo.

Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT thay thế các nội dung về liên kết đào tạo trình độ đại học tại Quyết định 42/2008/QĐ- BGDĐT.

 

PV.      

 

[Trở về]