Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật y tế 
 Theo Thông tư 35/2016/TT-BYT thì quỹ BHYT sẽ thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật y tế (DVKTYT) thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT khi đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Đã được phê duyệt thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+ Thực hiện theo quy trình chuyên môn đã được phê duyệt;

+ Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, quỹ BHYT và người bệnh không thanh toán chi phí DVKTYT đối với các trường hợp sau: 

+ DVKTYT thuộc quy trình chuyên môn của một DVKTYT khác mà chi phí của dịch vụ kỹ thuật đó đã được tính trong cơ cấu giá của DVKTYT khác đó;

+ DVKTYT có kết quả được tính toán từ kết quả của DVKTYT khác hoặc có kết quả từ việc thực hiện DVKTYT khác.

Thông tư 35/2016/TT-BYT có hiệu lực ngày 01/12/2016.
 
[Trở về]