Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điểm mới trong quy định về đại lý thuế 
Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Theo đó:

- Chi nhánh của doanh nghiệp vẫn có thể làm đại lý thuế nếu đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định;

- Hồ sơ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ của đại lý thuế đã thay đổi so với quy định tại Điều 7 Thông tư 117/2012/TT-BTC như sau:

+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Mẫu số 01A  ban hành kèm Thông tư 51/2017/TT-BTC (thay thế mẫu số 01 của Thông tư 117/2012/TT-BTC);

+ Không cần nộp mẫu chữ ký người có thẩm quyền của đại lý thuế được ký tên trên hồ sơ đăng ký các thủ tục về thuế và GCN đăng ký thuế có xác nhận của đại lý thuế như quy định hiện hành.

Thông tư 51/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.

 

PV.     

[Trở về]