Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đến năm 2021: Phải tinh giản tối thiểu 10% biên chế 
 Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2591/BNV-TCBC hướng dẫn về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế. 

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế công chức và sự nghiệp của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong 7 năm (2015-2021) và từng năm, trong đó:

- Phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% so với biên chế được giao năm 2015.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa.

- Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Công văn 2591/BNV-TCBC cũng hướng dẫn chi tiết về việc tuyển dụng công chức, viên chức và Báo cáo về kế hoạch biên chế hằng năm.
[Trở về]