Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN 
 Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về đẩy mạnh tiến độ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (gọi tắt là Cơ chế một cửa).

Cụ thể, để đạt được mục tiêu đẩy mạnh tiến độ nêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan khác phải hoàn thành trong năm 2017 những công việc sau:

- Hoàn thiện khung pháp lý triển khai Cơ chế một cửa và hoạt động kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục để thúc đẩy hoạt động thương mại;

- Củng cố hoạt động Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa;

- Trình Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện mục tiêu đề ra;

- Đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí;

- Đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho công tác triển khai Cơ chế một cửa.

Chỉ thị 27/CT-TTg ban hành ngày 29/6/2017.

 

PV.    

[Trở về]