Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư 22.500 tỷ đồng phát triển hệ thống y tế địa phương 
 Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó:

- Đầu tư 22.500 tỷ đồng vào Chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương.

- Đầu tư 9.227 tỷ đồng vào Chương trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy. 

- Đầu tư 5.100 tỷ đồng vào Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

- Đầu tư 15.520 tỷ đồng vào Chương trình giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động. 

- Đầu tư 11.655 tỷ đồng vào Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội. 

- Đầu tư 30.186 tỷ đồng vào Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo. 

- Đầu tư 35.000 tỷ đồng vào Chương trình phát triển hạ tầng du lịch. 

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 73/NQ-CP (có hiệu lực từ ngày 26/8/2016).
[Trở về]