Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách 16 Luật trình Chính phủ trong năm 2017 và 2018 
 Đây là nội dung tại Quyết định 1183/QĐ-TTg về việc soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. 

Theo đó, vào tháng 8/2017, các Luật sau phải được trình Chính phủ phê duyệt:

- Luật Cạnh tranh sửa đổi;

- Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo về môi trường;

- Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi;

Ngoài ra, trong năm 2018 cũng sẽ có nhiều Luật quan trọng được xây dựng và trình Chính phủ:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

- Luật Công an xã;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

- Luật Chăn nuôi;

- Luật Trồng trọt;

- Luật Cảnh sát biển;

- Luật Quản lý phát triển đô thị;

- Luật Kiến trúc;

- Luật Dân số;

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Xem chi tiết tại Quyết định 1183/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 11/8/2017).

 

PV.     

[Trở về]