Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT 

(CTTĐTBP) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30 ngày 1/7/2016 về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

 

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm: UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc; các cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đoàn thể; UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị sự nghiệp công lập; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh... Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tham gia sử dụng hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước để giao tiếp, cung cấp và trao đổi thông tin số với cơ quan nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Tổ chức, cá nhân trên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân khác bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin trên mạng. Nội dung bảo đảm an toàn thông tin bao gồm: An toàn mạng và hạ tầng kỹ thuật (đảm bảo an toàn cho mạng nội bộ, an toàn máy chủ và an toàn khi sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài); bảo đảm an toàn trong phát triển hệ thống thông tin, trao đổi thông tin trên môi trường mạng; quản lý truy cập các hệ thống thông tin, sao lưu dữ liệu và quy định sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh./.
 
Trần Hanh 
[Trở về]