Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Công dân được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin 
 Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật tiếp cận thông tin 2016. Theo đó :

Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước (CQNN), trừ thông tin không được tiếp cận (quy định tại Điều 6) và thông tin được tiếp cận có điều kiện (quy định tại Điều 7).

CQNN có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp thông tin không được tiếp cận; đối với thông tin được tiếp cận có điều kiện thì CQNN cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Công dân được tiếp cận thông tin bằng cách: Tự do tiếp cận thông tin được CQNN công khai hoặc yêu cầu CQNN cung cấp thông tin. 

Đối với trường hợp yêu cầu CQNN cung cấp thông tin thì công dân phải trả phí.

Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật tiếp cận thông tin 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
[Trở về]