Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước bằng văn bản và dữ liệu điện tử Tin có hình

(CTTĐTBP) - Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo hình thức văn bản và dữ liệu điện tử. Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp là tiếng Việt; bằng ngôn ngữ khác trong trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung theo yêu cầu bắt buộc. 

DNNN thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp (Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT).

 

Nghị định số 81 ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN đã quy định nội dung trên. Nghị định nêu rõ: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; DNNN; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố thông tin của DNNN; các DNNN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và DNNN kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thực hiện công bố thông tin theo quy định của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số, chứng khoán thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại Nghị định này.

 
Việc công bố thông tin của các DNNN nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với DNNN. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật, do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Doanh nghiệp, trực tiếp là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác của thông tin được công bố.
 
Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các DNNN khẩn trương xây dựng các nội dung công bố thông tin theo quy định của Nghị định số 81. Trong quý 1 năm 2016, các DNNN bị đôn đốc phải thực hiện và gửi công bố thông tin theo quy định.
 
Công bố thông tin thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin sau:
 
1. Đối với doanh nghiệp, phương tiện công bố thông tin gồm: Báo cáo bằng văn bản, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận thông tin, cổng hoặc trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương tiện công bố thông tin gồm: Hệ thống tiếp nhận thông tin, Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ (http://www.business.gov.vn), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

4. Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước quy định.

5. Các báo cáo và ấn phẩm khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát, kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.
 
 
 
Thanh Phương
[Trở về]