Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Công bố danh sách đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
 Ngày 03/3/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 184 được phân bổ cho 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội là 10 và số đại biểu Quốc hội được bầu là 30.

Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của các tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương đựơc quy định chi tiết tại Nghị quyết 53/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2016.
[Trở về]