Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chính thức ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án 
 Ngày 01/3/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ký Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC ban hành Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân. 

Theo đó, nhằm phát hiện những thành tích để khen thưởng đồng thời khắc phục, xử lý kịp thời sai phạm, các cá nhân, đơn vị trong Tòa án nhân dân có thể bị kiểm tra đối với các lĩnh vực công tác sau:

- Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp;

- Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ xét xử;

- Công tác xây dựng ngành;

- Công việc khác theo yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ việc kiểm tra trong Tòa án nhân dân có thể áp dụng một trong các hình thức sau:

- Kiểm tra theo kế hoạch;

- Kiểm tra đột xuất;

- Tự kiểm tra.

Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

PV.      

 

[Trở về]