Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chi sự nghiệp giáo dục lên tới 5.054.400 đồng/người 
 Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 46/2016/QĐ-TTg về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 01 - 18 tuổi như sau:

- Đô thị: 2.148.100 đồng/người/năm

- Đồng bằng: 2.527.200 đồng/người/năm

- Miền núi - vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu: 3.538.100 đồng/người/năm

- Vùng cao - hải đảo: 5.054.400 đồng/người/năm

Định mức phân bổ này đã bao gồm: Tính đủ cho các cấp giáo dục, loại hình giáo dục; chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú, chế độ cho học sinh bán trú, chính sách ưu tiên trong giáo dục đã ban hành.

Nếu tỷ lệ chi thường xuyên cho các hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn 18% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục, sẽ được bổ sung để tỷ lệ chi cho hoạt động giảng dạy và học tập tối thiểu 18%.

Tỷ lệ này chỉ áp dụng cho năm 2017; từng năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện thực tế từng địa phương.

Quyết định 46/2016/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2016.
[Trở về]