Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Chế độ BHXH mới đối với quân nhân được thực hiện từ 01/01/2016 
 
Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng  dẫn về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân có hiệu lực từ ngày 26/6/2016. Theo đó:

- Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2016.

- Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016:

+ Nghị định 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

+ Nghị định 153/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP. 
[Trở về]