Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Tư pháp không còn cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 
 Đây là nội dung mới tại Nghị quyết 49/NQ-CPngày 13/6/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cụ thể, Bộ Tư pháp không còn trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo đó, nhiệm vụ nêu trên sẽ được chuyển giao cho Văn phòng Chính phủ thực hiện.

Đồng thời, Nghị quyết 49/NQ-CP cũng bổ sung nhiều nhiệm vụ khác cho Văn phòng Chính phủ, như là:

- Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Nghị quyết 49/NQ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

PV.      

[Trở về]