Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước từ năm 2016 
 Ngày 25/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Theo đó, bổ sung Tiểu mục được quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 33/2008/QĐ-BTC, như sau:

Bổ sung Tiểu mục của Mục 4300 “Thu tịch thu”:

- Tiểu mục 4312 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do UBND ban hành quyết định tịch thu”.

- Tiểu mục 4313 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do UBND ban hành quyết định tịch thu”.

Bổ sung Tiểu mục của Mục 4900 “Các khoản thu khác” như sau:

- Tiểu mục 4914 “Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

Ngoài ra, Thông tư này còn sửa tên 4 Tiểu mục của Mục 4300 “Thu tịch thu”, gồm các Tiểu mục 4301, 4302, 4303, 4304.

Thông tư 56/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành và áp dụng từ năm ngân sách 2016.
[Trở về]