Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành kế hoạch tổ chức “đại hội thi đua yêu nước” các cấp 
  (CTTĐTBP) – Thị xã Bình Long được chọn là đơn vị điểm tổ chức “đại hội thi đua yêu nước” cấp huyện và sẽ tiến hành tổ chức trong tháng 1/2015.
 
Các huyện, thị xã còn lại sẽ tiến hành tổ chức trong quý 1 năm 2015, thời gian tổ chức đại hội nửa ngày, với số lượng đại biểu không quá 300 người. Thành phần đại biểu tham dự đại hội phải đảm bảo về số lượng, cơ cấu các ngành – cấp – lĩnh vực, thành phần kinh tế - dân tộc – tôn giáo – đại biểu nữ - đại biểu trẻ tuổi… Đại biểu phải là các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, lao động giỏi, sáng tạo và chiếm 70% trong tổng số đại biểu tham dự đại hội.
 
Đối với cấp xã, hình thức tổ chức là “hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt” hoặc “hội nghị điển hình tiên tiến”. Thời gian tổ chức nửa ngày và hoàn thành trong quý 4 năm 2014.
 
Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp tỉnh, hình thức tổ chức là “hội nghị điển hình tiên tiến” hoặc “hội nghị biểu dương người tốt việc tốt, người lao động giỏi, sáng tạo”. Thời gian tổ chức trong quý 1 năm 2015. Ở cấp tỉnh sẽ tổ chức trong 1 ngày, diễn ra trong quý 3 năm 2015; hình thức tổ chức là “đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 4” và sẽ có kế hoạch cụ thể riêng.
 
Việc tổ chức đại hội thi đua hay hội nghị điển hình tiên tiến các cấp nhằm hưởng ứng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ 4 năm 2015. Qua đây ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước; biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh.
 
Toàn bộ nội dung trên được quy định tại Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ 4, do UBND tỉnh ban hành ngày 13/8/2014./.
 

Minh Khang 

[Trở về]