Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
5 lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước 
 Ngày 21/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, Nghị quyết đề cập 5 lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể:

- Quản lý ngân sách nhà nước.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

- Quản lý đầu tư (đối với đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ).

- Quản lý công vụ, cán bộ, công chức, viên chức.

- Quản lý đất đai.

Đồng thời, Nghị quyết đưa ra các giải pháp chủ yếu:

- Tập trung hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về ngành, lĩnh vực theo các nội dung quy định.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt động quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát và thực hiện sự điều phối cần thiết của Chính phủ, các Bộ, ngành đối với các địa phương sau phân cấp.

Nghị quyết 21/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
[Trở về]