Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
06 tỉnh/TP chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện 
 Ngày 19/6/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng với những nội dung như sau:

- Mở rộng thí điểm việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương, gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Nam, Đồng Nai, Bắc Kạn;

- Các địa phương khác tiếp tục thực hiện công tác quản lý, chi trả trợ cấp chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009;

- Căn cứ kết quả thí điểm, Bộ sẽ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

Công văn 2487/LĐTBXH-KHTC được gửi đến sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để biết, quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

PV.      

[Trở về]